2010-12-08 Nu är det slut på droppandet..


Medan jag varit borta så har M bytt ut vår köksblandare.. Nu har vi
en ny billig blandare utan namn, förhoppningsvis håller den i lika många
år.. Kanske vi spar in några droppar på att kranen nu slutat droppa!

Kontrollplan version 4

Version 4

Kontrollplan

  

för tillbyggnad av fastigheten 
         XXXXX

  

  

Dnr: 0851/2008

Innehåll:

 

1.       ORIENTERING.. 3

1.1     Avser.. 3

1.2     Innehåll. 3

1.3     Grov Produktionsplan.. 3

2.       ORGANISATION.. 4

2.1     Entreprenadform.. 4

2.2     Projektörer, entreprenörer etc.. 4

2.3     Försäkringsskydd.. 6

2.4     Kontrollorganisation.. 7

2.5     Dokumentation och felrapportering.. 7

3.       KONTROLL AV PROJEKTERINGEN.. 8

4.       KONTROLL AV PRODUKTIONEN.. 8

5.       SLUTBESIKTNING/ENTREPRENADBESIKTNING.. 8

6.       SAMMANSTÄLLNING AV KONTROLLER.. 9

7.       HANDLINGAR SOM SKA REDOVISAS FÖR BYGGNADSNÄMNDEN.. 13

8.       ANMÄLNINGAR SOM SKA GÖRAS TILL  BYGGNADSNÄMNDEN.. 13

•1.          ORIENTERING

1.1    Avser

Kontrollplanen avser Tillbyggnad enbostadshus fastigheten XXXXXXX,

Nacka Kommun.

 

1.2  Innehåll

•1.3      Grov Produktionsplan

Etapp

:aktiv

Innehåll/resultat

Ansv.

Plan start

Plan. klar

Klar

  

PROJEKTERING

  

     

1

Förberedelser

-Byggförberedelser efter bygglov 2008, t.ex konstruktionsritningar, förberedelser på byggplatsen, upphandling

BH

  

  

  

  

 

PRODUKTION

  

     

2Tillbyggnad

-grund, stomme, tak med tätskikt

-skorsten

-rördragningar för el  

EG/

ER

2009-03

2009-08

  

3

Fasadisolering, Fasadpanel, fönster och dörrar med foder och bleck, hela byggnaden.

EG/

ER

2009-05

2009-07

  

4

Yttertak med hängrännor och takstege

ET

2009-05

2009-08

  

5

Golvisolering, innergolv och väggar. Innerväggar, -dörrar

Tät och ytskikt på väggar och golv

BH

2009-08

2009-10

 

6

El installationer

EE

2009-06

2009-06

  

7

Eldstad

EM

2009-11

2009-11

  

8

         

9

Installation av luftvärmepumpLVP

2010-02

2010-02

 

  

SLUTBESIKTNING

  

  

  

  

10

Kontroller, slutrapportering, godk

-Rök- och imkanaler

-Slutbesiktning bygge

-Åtgärder

       

  

ÖVRIGT

  

  

  

  

           
 

Se byggbeskrivning för mer detaljerad informatiom om byggprocessens framåtskridande .

 

Förkortningarna  i "Ansv"-kolumnen  förklaras i avsnitt 2.2, Projektörer, entreprenörer etc.

 

•2.          ORGANISATION

•2.1      Entreprenadform

Delad entreprenad

•2.2      Projektörer, entreprenörer etc

Roll

 

Ansvarig person, företag adress & telefon

Byggherre/beställare

BH

Cecilia och Morgan Tornberg, fastighetsägare

XXXXXXXX

XXXXXXXXX


Mob Cecilia    XXXXXXXX

Mob, Morgan  XXXXXXXXX

Tel.bost:          XXXXXXXXXX

E-post              XXXXXXXXXX

  

Arkitekt

A

Sirje Spuhl, Arkitekt SAR/MSA

Sirjes Arkitektur & Design

Sickla Allé 53

131 65 Nacka


Mob                070-895 22 22

Tel/fax            08-716 15 31

E-post            sirje.spuhl@comhem.se

Konstruktör

SK

Sune Boström

Sune Boströms Byggservice

Stralsundsvägen 13

187 41 Täby

                          

Mob                070-3558917

Tel/fax            08-758 60 83

E-post             sune.bostrom@tele2.seKvalitetsansvarig

KA

Hans Tamm
Torsby Ringväg 23

139 00 Värmdö


Arbetschef på JM


Mobil/telefon: 08-7821443

E-post              hans.tamm@jm.se

Entreprenör grund / Platta

EG

Larsson Byggservice AB, S G

Valövägen 43
132 34  Saltsjö-Boo

070-798 49 96

Entreprenör Resning av husstomme

ER

Larsson Byggservice AB, S G

Valövägen 43
132 34  Saltsjö-Boo

070-798 49 96

Entreprenör Tak

ET

Sickla Tak och Bygg

Orgnr: 510728-0058

Ekuddsvägen 4

131 38  Nacka

0705-17 26 03

08-7181655

http://www.byggbasen.com/ftg/sickla_tak_&_bygg/5146.html#TB_inline?height=450&width=680&inlineId=requestBox#TB_inline?height=450&width=680&inlineId=requestBox

 

Entreprenör Infoga ursprungliga taket mot det nya.

ETG

Sickla Tak och Bygg

Orgnr: 510728-0058

Ekuddsvägen 4

131 38  Nacka

0705-17 26 03

08-7181655

http://www.byggbasen.com/ftg/sickla_tak_&_bygg/5146.html#TB_inline?height=450&width=680&inlineId=requestBox#TB_inline?height=450&width=680&inlineId=requestBox 


Ringa när resning av huset börjar närma sig

Entreprenör EL

EE

Ännu ej utsedd.


Mobil                

Tel

Mobil

E-post

           

Luftvärmepump installation

LVP

Entreprenör Murning

EM

Stefan, murare
Lännersta Mur och Puts

-kompletteras-

•2.3      Försäkringsskydd    

Byggfelsförsäkring

Tecknas, enligt besked på 1-a byggsamrådet, beroende på Kommunens krav på byggfelsförsäkring..

 

Försäkringsbolag:               Bostadsgaranti.

Försäkringsnummer:          

Tecknad av:                        BH

Preliminär försäkringstid:  

Försäkringspremie:            

Försäkringsvillkor:             

 

Byggfelsförsäkringen ska täcka byggfel som upptäcks under garantiperioden för entreprenör som gått i konkurs. Försäkringen följer fastigheten vid överlåtelse. Försäkringen gäller endast för arbete som utförts av entreprenörer som godkänns av försäkringsbolaget. Vid delad entreprenad anmäls löpande vilka entreprenörer som anlitas likaså kostnad för senare anpassning av premien till faktisk byggkostnad. Kopia på tecknade Kontrakt tillställs försäkringsbolaget löpande. Eget arbete är således aldrig försäkrat.

 

Byggsäkerhetsförsäkring/Färdigställandeskydd

Bankgaranti eller försäkring tecknas för varje delentreprenad över XXkr.....Entreprenadförsäkring

Anlitade entreprenörer ska ha gällande s.k. Entreprenadförsäkring.

 

•2.4      Kontrollorganisation

Roll

 

Ansvarig person, företag adress & telefon

Byggherren

-egenkontroll av handlingar och bygge

 

Se Byggherre, avsnitt 2.2

Byggentreprenör grund

-egenkontroll av utfört arbete

EG

Se entreprenör grund, avsnitt 2.2

Byggentreprenör husbyggnad

-egenkontroll av utfört arbete

ER

Se entreprenör husbyggnad, avsnitt 2.2

Kvalitetsansvarig

-samordning av kontroller

KA

Se kvalitetsansvarig, avsnitt 2.2.

Sakkunnig konstruktion

-handlingar

-projektering

SK

Sune Boström

Sune Boströms Byggservice

Stralsundsvägen 13

187 41 Täby

                          

Mob                070-3558917

Tel/fax            08-758 60 83

E-post             sune.bostrom@tele2.se

Sakkunnig El

SE

 

Sakkunnig Ventilation

SV

Klas-Olof Andersson, civ.ing VVS konstruktör

Sakkunnig rök- och imkanaler


Imkanaler?

SR

Ej ännu utsedd: förslag enligt nedan.

Värmdö Sotningsdistrikt

Box 35

134 21 Gustavsberg


Mån.-tors 12.00-16.00

Besöksadress: Villagatan 12C

Telefon: 08-570 339 60


Alternativ:

Tyresö Sotningsdistrikt

Tel. 08-712 05 25 må-to 8-14, fr 8-11

Haninge Sotningsdistrikt

Tel.  08-565 525 90

Sakkunnig besiktning (SB)

(Entreprenad-/Slutbesiktning)

SB

Ej utsedd

•2.5      Dokumentation och felrapportering

Samtliga kontroller enligt denna kontrollplan ska protokollföras. Brister ska dokumenteras med plan för åtgärd, kontroll och godkännande.

 

Kontrolldokument ska förvaras elektroniskt av kontrollansvarig. Orginal tillställs Miljö- och byggförvaltningen med kopia till berörd projektör/entreprenör samt byggherren.

 

Även avvikelser mot produktionplanen ska rapporteras i god tid till byggherren.

 

Rutiner och instruktioner för rapporterin överenskoms med respektive entreprenör.•3.          KONTROLL AV PROJEKTERINGEN

Byggherren samordnar projekteringen med stöd av sakkunnig konstruktör (SK) samt vidtalade entreprenörer.

 

Kvalitetsansvarigsamordnar kontroller av projektering och upphandling.•4.          KONTROLL AV PRODUKTIONEN

Entreprenören för husbygget samordnar produktionen. Entreprenören samordnar även med andra entreprenörer som anlitats inom specialområden som t.ex. el, VA, murning.

 

Entreprenörer gör egenkontroll samt kontrollerar aven det arbete som alitade underentreprenörer utför i anslutning till entreprenaden.

 

När en entreprenad är avslutat görs kontroll av kvalitetsansvarig eller byggherren med stöd av sakkunnig.

 

Se även avsnitt 6.•5.          SLUTBESIKTNING/ENTREPRENADBESIKTNING

Genomförs inom ramen för kontrollorganisationen.

 

Vid behov initierar byggherren entreprenadbesiktning av fristående sakkunnig. 

•6.          SAMMANSTÄLLNING AV KONTROLLER

Entreprenör skall i god tid vidtala BH o KA för kontroller enligt nedan.

 

Översikt av kontroller enligt PBL med ansvar och godkännandestatus:

Kontrollpunkt

Vad

När

Kriterier för godk

Ansv.Godk.
status

Projektering

Produktion

Slutbesiktning

K1

Kontrollorganisation

x

     

KA

 

K2

Rivningsplan

     

Byggsamråd:

Vanlig källsortering av  byggavfallet

E
BH

-

K3

Lägeskontroll

Enl. kommunens skriftliga anvisningar

 

x

 

Rätt höjd, yta samt placerad rätt i förhållande till tomtgräns

EB
BH

 

K4

Grund / platta

Kontroll av

•·     att grundbotten schaktas till fast botten alternativt till erforderligt djup med tanke på tjällyftning

•·     att allt humusmaterial              borttages.

 

x

   

EG
BHHH

 

K5

Bärighet & stabilitet

Kontroll av

•·     beräkningar på grundkonstruktion och stomme

•·     konstruktionens kritiska snitt och stabilitet

x

     

SK

 

K6

Fuktskydd

Kontroll av

•·     att dränering ordnas som skydd mot kapillär fukttransport i               grundkonstruktion och upp i organiskt material

•·     att ytterväggar och takkonstruktion luftas och tätas.

 

x

x

 

EB

 

K7

Stomme & anslutning till befintlig byggnad

Kontroll av

•·     att stommen monterats på ett vederhäftigt sätt

•·     att de bärande delarnas dimensioner överensstämmer med konstruktionshandlingar.

•·     att avvikelser från konstruktions-handlingar godkänns och dokumenteras av konstruktören.

 

x

   

EB
/SK

 
               
 

  

           
               

K11

Skyddsanordningar

Kontroll av

 

x

 


EB
KA

 

-Tillträdesleder till skorsten

     

Stege till skorsten

 

 

-Dörrar och fönster

  

     

Barnspärrar på dörrar och fönster.
Härdat glas i oskyddade glasytor

 

 

  

         

 

  

         

 

K12

Rök- och imkanaler

Kontroll av bjälklagsgenomföringar för att uppkomst av skadlig fukt skall förhindras.

Fotografera innan kanaler sätts igen, kontrollera när allt är klart.

 

x

   

SR

 

K13

Brandskydd

 

x

 

Rökvarnare monterad

BH

 

K14

Överensstämmelse med handlingar

Kontrollpunkter?

   

x

Färdig produkt ska överensstämma med handlingar som legat till grund för bygglovsbeslut, bygganmälan och beslut om kontrollplan.

KA

 

K15

Relationsritningar

x

 

x

Relationsritningar enligt godkänd kontrollplan

•o  Situationsplan

•o  Plan- och fasadritning

tillställda  byggnadsnämnden

KA

 

-till byggsamråd

           

-vid slutanmälan
Fotografier på fasader när bygget är klart

       

BH

 

K16

Tillgänglighet

Handikappanpassningx

x

 

Ej krav

BH

-

  

•7.          HANDLINGAR SOM SKA REDOVISAS FÖR BYGGNADSNÄMNDEN

Vad

När

Ansv

Status

Kontrollplan enligt PBL samt disponerad enligt anvisningar från Miljö- och byggförvaltningen.

Till 1-a byggsamrådet

BH

 

Kontrollorganisation inklusive sakkunniga som ska utföra kontroller (ingår i kontrollplanen)

Till 1-a byggsamrådet

KA

 

Konstruktionsritningar

Teknisk beskrivning

Till 1-a byggsamrådet

BH

 

Relationsritningar

•·     Situationsplan

•·     Plan- och fasadritning

Till 1-a byggsamrådet


Efter slutbesiktning
(reviderade arkitektritningar)

BH
/KA

 

Intyg, protokoll, resultat och handlingar som avser kvalitetskontroller av pågående byggnadsarbeten.

Löpande

KA

 

Protokoll och andra handlingar från besiktningar

Omgående efter genomförd besiktning

BH
/KA

 
 

•8.          ANMÄLNINGAR SOM SKA GÖRAS TILL
BYGGNADSNÄMNDEN

Vad

När

Ansv

Status

Bygganmälan i 3 ex

Senast tre veckor före byggstart

BH

 

Anmälan av kvalitetsansvarig PBL

Före 1-a byggsamrådet

BH+KA

 

Anmälan om färdigställande

Efter slutbesiktning

Före
(senast 5 år efter beviljat bygglov)

BH

 Nacka  ....................................................................................................         ..............................................................

Cecilia Tornberg, byggherre                             Morgan Tornberg, byggherre

Kontrollerna utförda utan anmärkning:

 

Nacka..........................................................................................

Hans Tamm, kvalitetsansvarig                     


RSS 2.0